Nieuwsbrief CD&V Hasselt
HASSELT
21/12/2014
 
 

Tom Vandeput aangesteld als regeringsafgevaardigde!
SYNTRA Vlaanderen: meer en sterker ondernemen.

Een ondernemend en succesvol Vlaanderen: daar heeft iedereen baat bij. Zo'n Vlaanderen ontstaat niet vanzelf. Daarom richtte de Vlaamse overheid het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen op. Dit agentschap helpt Vlaanderen om meer en sterker te ondernemen via opleidingen, vormingen en initiatieven die de ondernemingszin stimuleren. Op deze manier draagt het agentschap bij tot het realiseren van de doelstellingen uit het PACT 2020 en de doorbraken van Vlaanderen in Actie (ViA).

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is een publiekrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE).

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen staat in voor het aansturen en richting geven,  het stimuleren en ontwikkelen, het erkennen, de kwaliteit garanderen en toezicht houden en het financieren van een arbeidsmarktgericht en innovatief opleidingsaanbod voor ondernemende mensen. Dit doen ze via onder andere sectorwerking (meer dan 500 ondernemerschapstrajecten, onderverdeeld in 27 sectoren) en doelgroepenwerking.  Syntra werkt praktijkgericht en kwaliteitsvol en draagt integriteit hoog in het vaandel. SYNTRA Vlaanderen neemt als regisseur Ondernemersvorming de rol en verantwoordelijkheid als sturende en toezichthoudende overheid - op reglementair, financieel en kwaliteitsvlak - ten volle op, en waakt hierbij over de performante werking van de strategische partners waarmee het samenwerkt.

 

Raad van Bestuur SYNTRA Vlaanderen.

Het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen, bepaalt dat het agentschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze is samengesteld uit een voorzitter, elf leden en een gedelegeerd bestuurder. 

Het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen wordt waargenomen door twee regeringsafgevaardigden die door haar worden aangesteld. Een eerste regeringsafgevaardigde op voordracht van de bevoegde minister onder wie het agentschap ressorteert en een tweede op voordracht van de minister van Financiën en Begroting. Deze regeringsafgevaardigden zetelen met raadgevende stem in de raad van bestuur.

De voorbije week werden de leden van de raad van bestuur door de Vlaamse Regering aangesteld  voor een termijn van vijf jaar. 

Op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en begroting werd Tom Vandeput aangesteld als regeringsafgevaardigde bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen. 

Tom is de Hasseltse schepen van Economie en Ruimtelijke ordening en Grondbeleid. Daarnaast is hij ook voorzitter van de Grenslandhallen en Ethias Arena.

Wij wensen Tom Vandeput veel succes in de uitoefening van zijn nieuwe functie als regeringscommissaris bij SYNTRA Vlaanderen. Deze aanduiding door de Vlaamse Regering mag terecht gezien worden als een blijk van erkenning voor de inzet en competentie van onze collega.

Proficiat Tom!