Het VoltHa-plan


donderdag, 14 april, 2016
Het VoltHa-plan

Burgemeester en schepencollege van Hasselt stelt VoltHa-plan voor

Hasselt is een centrumstad en heeft te kampen met de gevolgen die hieraan verbonden zijn zoals overlast in de stationsbuurt. Het stadsbestuur heeft hier de nodige aandacht aan geschonken en de burgemeester en de voltallige schepenploeg stelde vandaag een aantal concrete maatregelen voor om de overlast aan te pakken en de buurt opnieuw uitstraling te geven.

De afgelopen jaren werden door de verschillende stakeholders tal van inspanningen geleverd om de stationsbuurt veiliger en leefbaarder te maken. De aanwezigheid van de politie en veiligheidsdiensten is aanzienlijk toegenomen en er kwam betere camerabewaking. Ook aan de reizigers, de passanten en buurtbewoners werd gevraagd naar hun opinie. De meeste mensen storen zich in de stationsbuurt aan de overlast die in het algemeen wordt veroorzaakt door personen onder invloed, hangjongeren en daklozen. Ondanks de maatregelen die in de voorbije jaren werden genomen bestaat er nog steeds een onveiligheidsgevoel in de stationsbuurt. Een onveiligheidsgevoel dat vooral door overlast wordt gecreëerd.

Het plan kreeg de naam VoltHa komende van volta wat een inhoudelijke wending in een sonnet of gedicht is. VoltHa – volta met toevoeging van “H” om de stadsidentiteit te symboliseren - moet een keerpunt betekenen voor de Hasseltse stationsbuurt.

Een 40-tal uiteenlopende en concrete maatregelen moeten ervoor zorgen dat Hasselaren en bezoekers de stationsomgeving niet enkel meer beschouwen als een tussenstop maar als een plek waar het aangenaam vertoeven is. De maatregelen zijn divers en geven een antwoord aan de voornaamste ergernissen die naar voor kwamen in de bevraging die onder de reizigers en bewoners werd gehouden. Ze vormen een goede balans tussen repressie, preventie en zorg: zacht waar het kan, hard waar het moet. 

Nadja Vananroye, schepen van Welzijn en OCMW-voorzitter, onderstreept het belang van preventie en zorg. "Naast politie op straat zijn preventie en zorg op straat minstens even belangrijk. Straathoekwerkers vangen signalen op en kunnen kort op de bal spelen bij mogelijke overlast. Zij hebben een korte lijn met het OCMW en de welzijnspartners om tijdig de hele keten van hulpverlening aan te spreken."

Het VoltHa-plan bevat de volgende maatregelen.

Algemene maatregelen

- Pop-up shops.

- Meer cultuurprojecten en evenementen naar de stationsomgeving halen.

- Aanwerven van een veiligheidsmanager die instaat voor de monitoring en bijsturing van het plan.

- Administratieve boete overtreding plaatsverbod opnemen in GAS-reglement.

- Alcoholconsumptieverbod in de stationsomgeving.

- Het bestraffen van hinderlijk gedrag door middel van een GAS-boete.

- Plaatsbezoek andere steden met problematieken van overlast in het verleden: Mechelen en Heerlen.

- Preventieve acties rond fietsdiefstal aan het station.

- Extra toezicht aan het station door gemeenschapswacht.

- Oprichten van een taskforce waarin politie, parket, stad, OCMW en zorgsector zetelen.

Handel en bewoning

- Opleggen van een sluitingsuur.

- Opvolgen overlastdossiers en toezicht op naleving wetgeving handels- en horecazaken.

- Domiciliecontroles in de stationsbuurt.

Politie & veiligheid

- Meer en structureel overleg tussen politie en parket.

- Politieacties specifiek gericht op drugs.

- Op regelmatige basis grote politieacties houden, in samenwerking met inspectiediensten.

- Verplaatsing van het lokaal van de spoorwegpolitie naar het Stationsplein.

- Verder optimaliseren camerabewaking.

- Inzetten van lokfietsen.

- Aanwerven van extra personeel binnen de politie.

- Toepassen systeem onmiddellijke minnelijke schikkingen.

Infrastructuur

- IJveren voor nieuw stationsgebouw.

- Aanleggen overdekte fietsenstalling.

- Overleg eigenaars panden stationsbuurt: opwaardering gebouwen, bewoning en handel.

- Nieuwbouwprojecten stationsomgeving.

Netheid en uitstraling

- Kleur van straatverlichting veranderen.

- GAS-boetes uitschrijven voor niet-naleven timing buitenzetten vuilnis.

- Samen met Limburg.net dag van afvalophaling herbekijken.

- Extra reinigen stationsbuurt.

- Verbeteringswerken passerelle. 

- Projectontwikkelaars sensibiliseren rond verzorgde werfafsluiting.

- Op zoek gaan naar creatieve ideeën om wildplassen aan te pakken.

- Aanbrengen van meer groen in de omgeving: hagen, gras, bloemen, etc.

- Aanbrengen extra vlaggen en wimpels.

- Aanbrengen van sfeerverlichting in de bomen.

Mobiliteit

- Vernieuwen belijning op het wegdek (Stationsplein en Bampslaan).

- Aanleg kiss&ride zone.

- Wegwerken niveauverschil busbaan.

Zorg

- Oprichting van een jongerenontmoetingsplaats.

- Straathoekwerking blijven uitbreiden.

- Nieuw gebouw voor nacht- en noodopvang.

- Dienstverlening Café Anoniem uitbreiden.

- Project housing first behouden en indien mogelijk uitbreiden.

 

Lees meer